งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนหัวข้อ “เทคนิคการเขียนเอกสารคำสอน และตำรา/หนังสือ”  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนหัวข้อ “เทคนิคการเขียนเอกสารคำสอน และตำรา/หนังสือ” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรหลัก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. แบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom

ลิงค์เข้าร่วม https://zoom.us/j/99444400957 
Meeting ID: 994 4440 0957Link : https://zoom.us/j/99444400957
12 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th