งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ความคุ้มครองสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โหลดแอพฯ MTL Click  สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับสิทธิความคุ้มครองทันที โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รับเงินชดเชย 100,000 บาท หรือรับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียว โดยจะคุ้มครองจนถึง 31 พฤษภาคม 2564

  ซึ่งประกันเสริมส่วนนี้เป็นส่วนที่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านจะได้รับเพิ่มจากสิทธิของตัวประกันกลุ่ม นอกเหนือจากประกันที่มหาวิทยาลัยทำไว้ให้


Download File : data/สไลด์1.jpg

11 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th