งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลาประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา"มรภ.สงขลา ประกาศลดค่าเทอม ปีการศึกษา 2564 "

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและสภาวะเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบออกมาหลายมาตรการให้แก่กลุ่มบุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย 1 ใน มาตรการดังกล่าว คือการประกาศลดค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา

และในปีการศึกษา 2564 นี้ ได้ประกาศลดค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

ติดตามรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมที่ 
นักศึกษาภาคปกติ http://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=306
นักศึกษาภาคกศ.บป. (เสาร์อาทิตย์)http://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=307

อ้างอิงขอมูลจากประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์
12 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th