งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

รับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564รับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ฝ

  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-23 พฤษภาคม 2564  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  http://regis.skru.ac.th/skru_app_bunditLink : http://regis.skru.ac.th/skru_app_bundit
06 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th