งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ด้วย อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ พ้นจากตำแหน่งโดยการลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ ได้ที่หน่วยธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 
17 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th