งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(วิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(วิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app_edu/webmain/main.php พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 17 - 28 พฤษภาคม 2564
*** หากไม่ชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook fanpage งานรับเข้านักศึกษา SKRU / 095-442-5421


Download File : data/186995092_1195109264280377_8808863809975340951_n.png
Link : http://regis.skru.ac.th/skru_app_edu/webmain/main.php
18 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th