งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

26 พฤษภาคม “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”  เพื่อเป็นการรำลึกถึง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้สร้างคุณูปการในการบริหารแผ่นดินและการเป็นแบบอย่างแก่สังคมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชาติและภูมิลำเนาบ้านเกิด จังหวัดสงขลาจึงออกประกาศ กำหนด “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ในวันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งมุ่งหมายให้ประชาชนในจังหวัดสงขลายึดเป็นวาระสำคัญในการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาจังหวัดเพื่อสืบสานปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
25 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th