งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กระทรวง อว. ขอเชิญตอบแบบสอบถามความประสงค์ฉีดวัคซีน COVID-19  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมืออาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามความประสงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค COVID-19 ภายใน 30 พฤษภาคม 2564 โดยสแกน QR Code หรือตอบแบบสอบถามได้ที่เว็บไซต์ที่ปรากฏข้างล่าง

หมายเหตุ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนตอบแบบสอบถาม แม้จะเคยตอบแบบสอบถามกับหน่วยงานอื่นมาแล้วก็ตามLink : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeej1xJfE3Whl8klTBRd-Xxd9kcGvyPl2UJD6bdd7Olml_T4Q/viewform
28 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th