งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

คณะวิทย์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom / Teams โดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีผลงานวิจัย และปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 5 มิถุนายน 2564Link : http://shorturl.skru.ac.th/yourls/xk
31 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th