งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดบทความวิชาการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช.  สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า ได้จัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 14 ฉบับที่  ซึ่งวารสารวิชาการ ป.ป.ช. อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์การอ้างอิงดัชนีวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสรรหาบทความวิชาการที่มีคุณภาพจากบุคลากรภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ดังกล่าว

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่งบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว

โดยส่งบทความวิชาการพร้อมใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) journal.nacc@gmail.com ภายในวันที่ 16 สิงหาคม2564

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20210429104801?


Download File : data/2021-08-04_387.jpg
Link : http://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=387
10 มิ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th