งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization of the United Nations

  สมัครและส่งผลงานได้ที่ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564Link : http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en
18 มิ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th