งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ช่องทางการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามที่บริษัท Google ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ที่มีแบบจำกัด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud ภายใต้โดเมน @skru.ac.th และ @parichat.skru.ac.th
สำนักวิทยบริการฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ การใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามความเหมาะสม
- บุคลากร กำหนดใช้พื้นที่จัดเก็บไม่เกิน 30 GB ต่อ บัญชี 
- นักศึกษาปัจจุบัน  กำหนดใช้พื้นที่จัดเก็บไม่เกิน 10 GB ต่อ บัญชี 
- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น
คู่มือการคัดลอกข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ใน Office 365ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL :: http://shorturl.skru.ac.th/yourls/y4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร Voip: 2105 , 2108 , 2109 หรือเพจ arit of skruLink : http://shorturl.skru.ac.th/yourls/y4
30 มิ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th