งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ความคืบหน้าการปรับปรุงทางเข้า ออกประตู 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงทางเข้า - ออก ประตู 1 เมื่อปี พ.ศ. 2562 บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับเหมาให้ส่งมอบงวดงานตามสัญญา เพื่อที่จะได้รองรับการให้บริการในปีการศึกษา 2564 นี้
06 ก.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th