งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ยามาฮ่า ชวนไปฟังข้อมูล สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสงขลายามาฮ่าชวนไปฟังข้อมูลสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา พบคณาจารย์จากหลักสูตรดุริยางคศิลป์ตะวันตกที่พร้อมให้ข้อมูลเราในครั้งนี้…

▶️ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช กรรมการหลักสูตร
▶️ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
▶️ผศ.วิชัย มีศรี ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
▶️อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี เลขานุการหลักสูตร
▶️อาจารย์สหภัส อักษรถึง อาจารย์ประจำหลักสูตร

เตรียมคำถามให้พร้อมแล้วเจอกัน วันพุธที่ 28 กรกฎาคมนี้เวลา 19.30น.
ผ่าน Live Streaming
FB:Yamaha Music School Thailand

#เริ่มต้นที่นี่โรงเรียนดนตรียามาฮ่า
#YamahaMusicSchool
#WhereTheMusicBegins
26 ก.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th