งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษารหัส 61 ทุกคณะและรหัส 60 คณะครุศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยบทเรียนออนไลน์ (MOOC) สำหรับ #นักศึกษารหัส61ทุกคณะและนักศึกษารหัส60ครุศาสตร์ (กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย)

 

ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมให้ครบทั้ง 2 ส่วน ดังนี้

1. เข้าเรียนจากคลิปวิดีโอบทเรียนออนไลน์ (MOOC) รายวิชา English for the Workplace (efw001) ทั้งหมด จำนวน 15 คลิปวิดีโอ

2. ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนให้ครบทุกบท และคะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในทุกบท

 

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดในบทเรียนออนไลน์ MOOC ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 31 กันยายน 2564

โดยนักศึกษาที่ทำกิจกรรมครบทั้ง 2 ข้อ ภายในเวลาดังกล่าว จะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม รวมทั้งได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง

 

ลิงก์เข้าสู่ MOOC: https://mooc.skru.ac.th/

ลิงก์ขั้นตอนการใช้งาน MOOC: http://shorturl.skru.ac.th/yourls/106
10 ส.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th