งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexxสำนักวิทยบริการขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 62 และ 63 และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 64 และ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (รอบขยายเวลา) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยมีกำหนดการดังนี้

1. การสอบ CEFR วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 ผ่าน https://portal.speexx.com/login

2. การสอบ pre-test วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ผ่าน http://lms.applitech.co.th/testbank/login/index.php?fbclid=IwAR09meVv1CynjUVhFQwR34Z-Ep8VoAGtgCN66t9hO-FD1y24Fe_vLabyANM

3. การสอบ post-test วันที่ 23-31 สิงหาคม 2564 ผ่าน http://lms.applitech.co.th/testbank/login/index.php?fbclid=IwAR09meVv1CynjUVhFQwR34Z-Ep8VoAGtgCN66t9hO-FD1y24Fe_vLabyANM

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าใช้งานโดย มี Username และ Password ดังนี้

user : 64xxxxxxx.xx@skru.ac.th

pass : 64xxxxxxx.xxLink : https://portal.speexx.com/login
11 ส.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th