งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

คณะครุฯ มรภ.สงขลา จับมือ 8 สถาบันเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  คณะครุศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จับมือมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง 8 สถาบัน จัดกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งส่งเสริมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา หล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 61 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 14-15 และ 21-22 สิงหาคม 2564 โดยดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา และวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการสังเคราะห์องค์ความรู้ ถอดบทเรียนการทำงานในฐานะครู นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนการทำงานของครูในยุคปัจจุบัน 
       นอกจากนั้น ยังเป็นช่องทางสำหรับอาจารย์นิเทศก์ในการประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนร่วมกับหน่วยฝึกสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในการพัฒนาท้องถิ่นตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

ข่าว : ลัดดา เอ้งเถี้ยว
13 ส.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th