งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สนส.เปิดระบบยืนยันสิทธิส่วนลดค่าเทอม 50%สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคกศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศนโยบายลดค่าเทอม 50 % ให้แก่นักศึกษา และ มรภ.สงขลา ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ และขอประกาศแนวทางที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.มหาวิทยาลัยจะปิดรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้นักศึกษาชะลอการชำระค่าลงทะเบียนจนกว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้ง

2.สำหรับนักศึกษาที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอแนวทางการดำเนินการคืนเงินที่ชัดเจนจากคณะทำงานของ สป.อว. และกรมบัญชีกลาง เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

3.มหาวิทยาลัยเปิดระบบยืนยันการรับสิทธิรับส่วนลดค่าเทอม 50% ของ อว. โดยเริ่มเปิดระบบ ในวันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 64 เวลา 13:00 น. ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.

 

* นักศึกษากรุณาตรวจสอบผลการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
* หากนักศึกษาไม่มีการยืนยันการลงทะเบียน จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการลดค่าธรรมเนียมLink : https://regis.skru.ac.th/skru_rebate/
15 ส.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th