งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ คูหาเลือกตั้ง แยกตามสังกัดหน่วยงาน ดังนี้

1.คณะครุศาสตร์ ณ อาคาร 68 คณะครุศาสตร์

2.คณะวิทยาการจัดการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ อาคาร 74 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์

7.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา ณ อาคารเรียน 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดหีบนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

เวลา 15.20 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารเรียน 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูล : หน่วยธุรการและสารบรรณ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์

#SKRUCONNECT เชื่อมโลกการสื่อสาร ไร้ขีดจำกัด
21 ส.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th