งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวด ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 ชิงทุนการศึกษารวม 6,000 บาท ได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ 2,500 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1,500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
  4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

  คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็น นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา เป็นผู้ที่มีความสนใจในการเป็น ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และไม่เคยเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์มาก่อน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 3 และปีที่ 4 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด

  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัLink : https://mgt.skru.ac.th/new.php?id=932
02 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th