งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ช่องทางแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ  เข้าห้องสมุดประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาษาต่างประเทศ จากบริษัท EBSCO Information  Services         ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน การวิจัย และการศึกษา  หาความรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน นั้น 

        ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ  เข้าห้องสมุดประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาษาต่างประเทศ จากบริษัท EBSCO Information  Services คัดเลือกได้ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และสำนักพิมพ์ Gale Cengage Learning คัดเลือกได้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ  http://arit.skru.ac.th ที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ 

       ทั้งนี้ ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) เข้าห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ดังกล่าวต่อไป 

สำนักพิมพ์ EBSCO (คัดเลือกได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)
คัดเลือกได้ที่ลิงก์
http://arit.skru.ac.th/lib/ebscogale2021/pages/select_publisher.php
สำนักพิมพ์ GALE (คัดเลือกได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
คัดเลือกได้ที่ลิงก์http://arit.skru.ac.th/lib/ebscogale2021/pages/select_publisher.php
05 พ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th