งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่ายและระบบบริการสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่ายและระบบบริการสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ของวันที่ 26 พ.ย. 64 - วันที่ 28 พ.ย. 64(ตลอดวัน) และจะเปิดให้บริการระบบ ในวันที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ก่อนเริ่มใช้งานระบบใหม่ผู้ใช้งานระบบสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมใหม่ได้ตั้งแต่จนถึงวันที่ 25 พ.ย. 64 ตามเอกสารที่แนบท้าย

พบปัญหาการติดตั้งโปรแกรมโทรเบอร์ภายใน 2113, 2114, 2108, 2109Link : http://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=479
05 พ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th