งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมชี้แจง/ซักถาม เรื่อง การดำเนินการของสมาชิกเมื่อนายจ้างยกเลิกสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามที่ งานการเจ้าหน้าที่เคยได้สำรวจการเข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจง/ซักถาม จากเจ้าหน้าที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ เรื่องการดำเนินการของสมาชิกเมื่อนายจ้างยกเลิกสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับสมาชิก จึงได้ ประสาน และปรับเปลี่ยน มาใช้ การประชุม ผ่านโปรแกรม zoom ตาม link ที่แนบมาให้ (วัน/เวลาเดิม) หน่วยเลขานุการและพิธีการ มรภ.สงขลา is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ประชุมชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อมหาวิทยาลัยยกเลิกกองทุน

Time: Nov 23, 2021 15:00 Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92061755672?pwd=NXcwMjlxSzN3c0NqQUwzZHVLUUdhdz09

Meeting ID: 920 6175 5672

Passcode: 827732
22 พ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th