งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ช่องทางการรับ-ส่งหนังสือทางราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแจ้งช่องทางการรับ-ส่งหนังสือทางราชการ ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดต่อได้ที่ saraban@skru.ac.th 
29 พ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th