งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งาน Software ลิขสิทธิ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งาน Software ลิขสิทธิ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ http://shorturl.skru.ac.th/yourls/software หรือ QR Code ที่ปรากฏLink : http://shorturl.skru.ac.th/yourls/software
02 ธ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th