งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM)งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 นถึง 16.30 น.ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://shorturl.skru.ac.th/yourls/16l หรือ QR Code ที่ปรากฏ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2564Link : http://shorturl.skru.ac.th/yourls/16l
02 ธ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th