งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจระบบสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลักในรูปแบบ Single database และการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ E- University โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผ่านลิงค์ http://shorturl.skru.ac.th/yourls/formdata และส่งข้อมูลสำรวจระบบผ่านลิงค์ http://shorturl.skru.ac.th/yourls/euniversity โดยดำเนินการตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564
07 ธ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th