งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ การจัดสอบ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ศอ.บต. ประจำปี 2564งานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ การจัดสอบ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ศอ.บต. ประจำปี 2564 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปฏิบัติหน้าที่วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 07.30 -  12.00 น. สมัครได้ที่ http://shorturl.skru.ac.th/yourls/171 หรือ QR Code ที่ปรากฏ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1126 - 9

ข้อมูล : กมลภา นัคราบัณฑิต
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : ธีรภัทร์ มณีเกษร
#SKRUCONNECT : เชื่อมโลกการสื่อสารไร้ขีดจำกัด
14 ธ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th