งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ
* แสดงวิสัยทัศน์ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 73 คณะวิทย์ฯ(หลังใหม่)

รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Application  Zoom ที่ https://zoom.us/j/91842526653
* ลงคะแนนหยั่งเสียง วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 73 คณะวิทย์ฯ(หลังใหม่)
**************************************
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : ธีรภัทร์ มณีเกษร
#SKRUCONNECT : เชื่อมโลกการสื่อสารไร้ขีดจำกัด
04 ม.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th