งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การเสนอชื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างดีเด่นในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างดีเด่นในสังกัด เพื่อเสนอชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือก จำนวน 1 คน พร้อมประวัติโดยย่อ เสนอต่อมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต่อไป
12 ม.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th