งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.45 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมซูม Zoom

http://shorturl.skru.ac.th/yourls/18g 
Meeting ID: 933 1149 5499
Passcode: 742825

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

**************************************
ข้อมูล : สโรชา บริสุทธิ์
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : ธีรภัทร์ มณีเกษร
#SKRUCONNECT : เชื่อมโลกการสื่อสารไร้ขีดจำกัด
12 ม.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th