งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ติดตามสถานการณ์ COVID-19  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร ประกาศจากมหาวิทยาลัยได้จากลิ้งค์ที่แนบLink : https://pr.skru.ac.th/news/covid19.php
01 มิ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th