งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฉายรังสีปลอดภัยอาหารพื้นถิ่นปลอดโรค ครั้งที่ 3ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฉายรังสีปลอดภัยอาหารพื้นถิ่นปลอดโรค ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม 2565 สทน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี


Download File : data/52251.jpg

02 มี.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th