งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ร่วมรับฟังการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กระบวนการในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ร่วมรับฟังการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กระบวนการในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ทางลิงก์ Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97068199936?pwd=SVhIbjRLV3pyZU9YMWRZTS9mVG1pdz09

Meeting ID: 970 6819 9936
Passcode: 671168Link : https://zoom.us/j/97068199936?pwd=SVhIbjRLV3pyZU9YMWRZTS9mVG1pdz09
15 มี.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th