งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอความร่วมมือชาวราชภัฏ รักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายด้าน Green and Clean University

 จึงขอความร่วมมือชาวราชภัฏปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีที่สิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียน การสอน และการให้บริการ
09 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th