งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ประชาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITASแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
         โดยกรอกเลขบัตรประชาชนของตนเองในการทำแบบสำรวจ เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และการตอบจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล ซึ่งการตอบแบบสำรวจฯ จะมีผลต่อคะแนน ITA ของมหาวิทยาลัย
         สามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทางดังนี้
         1. ผ่าน url  : https://itas.nacc.go.th/go/iit/pfcxsj
         2. ผ่านการสแกน QR-Code ด้านล่างนี้  
                                      

***หมายเหตุ : ข้อคำถามเชิงลบที่ควรระมัดระวังในการตอบ ได้แก่ ข้อ i4, i5, i6, i9, i10, i11, i16, i17, i18, i19, i22, i27Link : https://itas.nacc.go.th/go/iit/pfcxsj
16 มี.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th