งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผ่านระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสางขลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
         
         สามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทางดังนี้
         1. ผ่าน url  : https://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj
         2. ผ่านการสแกน QR-Code ที่ปรากฏ
                                  Link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj
08 เม.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th