งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเจาะลึก CEFR ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเจาะลึก CEFR ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ วันที่ 27-29 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom รับจำนวนจำกัด
11 เม.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th