งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเเบ่งเป็น 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา

  ขอให้นักศึกษานำบัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ ที่เซ็นสำเนาถูกต้อง และโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ยืนยันตัวตนด้วย ซึ่งการรับบัตรนักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
12 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th