งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ข่าวดีห้องสมุดเพิ่มจำนวนการยืมหนังสือให้ผู้ใช้บริการแล้วน๊า#ข่าวดีห้องสมุดเพิ่มจำนวนการยืมหนังสือให้ผู้ใช้บริการแล้วน๊า
- เจ้าหน้าที่, นักศึกษาภาคปกติ, กศ.บป., ป.บัณฑิต จากเดิม 7 เล่ม 14 วัน เปลี่ยนเป็น 15 เล่ม 30 วัน
- นักศึกษาปริญญาโท จากเดิม 10 เล่ม 14 วัน เปลี่ยนเป็น 20 เล่ม 30 วัน


เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพจ ARIT OF SKRU
บริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ภายใน 1735
11 พ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th