งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ "โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดท่ารำโนรา" ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล
20 พ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th