งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวหน่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE0eyPZBt4IrodAf6Wcr4IVdQqbR5zu6qt8wy0Yj82koBPXw/viewform
20 พ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th