งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานรูปแบบรายวิชาสอนศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานรูปแบบรายวิชาสอน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
วิทยากรโดย : อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
และ อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เข้าร่วมโครงการ 
Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91306448614?pwd=QUJZZWJqVHloR2N4QloyRkdOaUhRQT09
Meeting ID: 913 0644 8614
Passcode: 111111
20 พ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th