งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ คณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา และหน่วยงานในพื้นที่เข้ามารับรู้แผนยุทธศาสตร์ฯและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฯ

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
--------------------------------------
ผ่านการประชุมออนไลน์ https://bit.ly/39S3tyr 
Zoom Meeting Meeting ID : 925 4154 5153 
Passcode: 167605
--------------------------------------
ลิงก์ตอบรับการเข้าร่วมประชุม https://bit.ly/38HCDZG 
(กรุณาตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565) 
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมได้ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์กองนโยบายและแผน (http://plan.skru.ac.th/) : หัวข้อเอกสารเผยแพร่Link : https://bit.ly/39S3tyr
26 พ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th