งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับบุคลากร (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) ในรูปแบบออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับบุคลากร (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) ในรูปแบบออนไลน์ 
กำหนดการโครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้
1.การปฐมนิเทศเพื่อใช้งานโปรแกรม  English Discoveries
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่าน Youtube Live
(หมายเหตุ: สำนักวิทยบริการฯ จะจัดทำคำสั่งเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะผู้ที่ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเท่านั้น)
2.การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-Test) 
วันที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ผ่านโปรแกรม English Discoveries
3.การอบรม CEFR หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารขั้นพื้นฐาน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) กับวิทยากรจาก โปรแกรม English Discoveries 
วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่าน Youtube Live
4.การสอบ Final Test : วัดผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนท้ายหลักสูตร 
วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2565 ผ่านโปรแกรม English Discoveries
5. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-Test) 
วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2565 ผ่านโปรแกรม English Discoveries
----------------------------------
ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่ม : EDx SKRU (บุคลากร)
(คลิกเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม https://bit.ly/3svFOdp )
23 พ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th