งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ารประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 และระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Zoom 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7426-0280 http://conference.skru.ac.th/Con22/index.php


Download File : data/994139.jpg
Link : http://conference.skru.ac.th/Con22/index.php
31 พ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th