งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญาสารภีศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญาสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญาสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

สนใจติดต่อ 074260-200-4 ต่อ 8100
06 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th