งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และศึกษาเรียนรู้อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูลกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และศึกษาเรียนรู้อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และโรงแรมซีซี รีสอร์ท

รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2565

สามารถสแกน ได้จาก qr code ที่ปรากฏ
-------------------------------------------
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : ธีรภัทร์ มณีเกษร
08 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th