งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น" 
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
ค่าลงทะเบียนอัตราท่านละ 2,200 บาท (สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ)
รับสมัครวันที่ 1-10 มิถุนายน 2565
1. แบบฟอร์มใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrwSZg6thD3j3v76DhJpFjjK92B1V2zg3bhoqPRkaygLlr6Q/viewform?usp=sf_link
2. เอกสารโครงการ
https://drive.google.com/file/d/18lmtx1CJ-pROIaZjH8S6vYVhncIqAx2d/view
3. เข้าร่วมโครงการผ่านโปรแกรม Zoom 


Meeting ID: 983 1836 7390
Passcode: 427657


ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ ดร.วิศรุตา  ทองแกมแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-2875616 
(ในวันและเวลาราชการ)
10 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th