งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565การประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
15 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th